Stanovy

STANOVY spolku Dlouhá cesta, z. s.

.

I.

Všeobecná ustanovení
.

 1. Spolek přijal název Dlouhá cesta, z. s.

 2. Sídlem spolku je Jungmannova 1013, Čelákovice 250 88.

 3. Dlouhá cesta je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci k dosažení společného cíle. V dalším textu je spolek Dlouhá cesta zmiňován jen jako Spolek.

 4. Účelem Spolku je:

.

II.

Členství, práva a povinnosti členů
,

 1. Členem Spolku mohou být osoby starší 18ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami Spolku.

 2. O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku.

 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

 4. Členství zaniká:
  a/ vystoupením člena písemným oznámením Radě spolku
  b/ rozhodnutím Rady spolku o vyloučení člena, který porušil zájmy, dobré jméno Spolku.
  c/ úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením
  d/ nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě

 5. Člen Spolku má právo:
  a/ účastnit se jednání Valné hromady s hlasovacím právem a akcí pořádaných Spolkem.
  b/ volit orgány Spolku a být volen do orgánů Spolku
  c/ předkládat návrhy a být informován o činnosti Spolku

 6. Člen Spolku má povinnost:
  a/ dodržovat stanovy Spolku
  b/ dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku
  c/ platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou spolku

 7. Osoby, které významně přispívají k podpoře činnosti Spolku a její prezentaci na veřejnosti se mohou na základě rozhodnutí Rady spolku stát čestnými členy s hlasovacím právem.

 8. Zakládající členové Spolku tvoří Radu zakladatelů. Jsou to: Martina Hráská, Bibiana Wildnerová, Alice Nejmanová. Zakládající členové Spolku mají právo zúčastnit se jednání Rady spolku. Zakládající členové mají právo veta při rozhodování o změně Stanov.

 9. Seznam členů je uložen v sídle Spolku.

.

III.

Organizační struktura
.

 1. Valná hromada:
  a/ je nejvyšším orgánem Spolku
  b/ schází se nejméně 1x ročně a svolává ji Rada spolku
  c/ schvaluje Stanovy spolku a jejich změny
  d/ schvaluje výsledek hospodaření Spolku
  e/ volí Radu spolku a Revizora spolku
  g/ rozhoduje o zrušení Spolku
  h/ je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
  i/ každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné
  j/ rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje více jak polovina přítomných členů.
  k/ každý člen má právo nahlédnout do zápisů ze zasedání v provozovně Spolku.
  l/ V případě, že se nesejde usnášeníschopná Valná hromada, je stanovena 15ti minutová čekací lhůta. Poté bude Valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů spolku, nejméně však za přítomnosti 10 členů. V případě menšího počtu než 10 rozhoduje Rada spolku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda Rady spolku.

 2. Rada spolku
  a/ je statutárním orgánem, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě; je to kolektivní orgán
  b/ schází se nejméně 4x ročně a svolává ji předseda Rady spolku
  c/ je volena na tříleté období a je tříčlenná
  d/ Rada spolku mezi sebou stanoví předsedu spolku, místopředsedu a jednatele
  e/ všichni členové Rady spolku mohou mít souběžný pracovní poměr
  f/ svolává valnou hromadu písemnou formou pozemní poštou nebo e-mailem
  g/ zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
  h/ rozhoduje o přijetí za člena spolku
  ch/stanovuje členský příspěvek
  i/ je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové
  j/ schvaluje účetní závěrku a rozpočet
  k/ Spolek zastupuje navenek předseda a jednatel samostatně
  l/ Místopředseda zastupuje v nepřítomnosti předsedu v plném obsahu pravomoci a odpovědnosti.

 3. Revizor
  a/ je orgán nezávislý na Radě spolku
  b/ je volen na tříleté období Valnou hromadou, které je za svou činnost odpovědný;
  c/ dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se Stanovami.
  d/ může nahlížet do dokladů Spolku a dožadovat se vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
  e/ provádí kontrolu hospodářské činnosti Spolku
  f/ jednou ročně zpracovává pro Valnou hromadu zprávu o výsledku revize.

.

IV.

Zásady hospodaření
.

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 2. Spolek může dle platných zákonů ČR vyvíjet jako vedlejší činnost i hospodářskou a ekonomickou činnost na základě živnostenského oprávnění. Příjmy získané touto činností využije výhradně pro naplnění poslání a realizaci cílů uvedených v bodu 1. V rámci této činnosti může zakládat další právnické osoby, obchodní společnosti či zájmová sdružení, a to buď samostatně, nebo společně s jinými právními subjekty a v souladu s platnými zákony.

 3. Kontrolu hospodářské činnosti Spolku provádí revizor.

 4. Dispozice s prostředky Spolku je oprávněn vykonávat pouze předseda Rady spolku nebo jeho zplnomocněný zástupce.

,

V.

Zánik spolku
.

 1. Spolek zaniká na základě rozhodnutí Valné hromady.

 2. Valná hromada jmenuje likvidátora Spolku a určí způsob naložení s likvidačním zůstatkem.

 3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

,

VI.

Závěrečná ustanovení
.

 1. Tento Spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky 12. 1. 2005.

 2. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem.

 3. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 12. 1. 2005.

Vyhledávání

Přihlášení pro úpravy

E-mail
Heslo
   Registrace

Dnešní láskyplné vzpomínky

Pavlíček Vítek

Pavlíček Vítek
* 27.06.2007
† 08.12.2009

Václav Vitmajer

Václav Vitmajer
* 08.12.1992
† 14.05.2011

Lucinka VaNiLLk.A Hamzová

Lucinka VaNiLLk.A Hamzová
* 04.01.1996
† 08.12.2011

Petrik Janáč

Petrik Janáč
* 08.12.1986
† 22.10.2012

Podpořte nás

č. účtů na provoz a aktivity DC
............2032560001/5500 (Raiff)

............2600173430/2010 (FIO)
č. účtu pro veřejnou sbírku DC
............2032560028/5500 (Raiff)

Nakupujte ve svých e-shopech
přes portál GIVT.cz
.....................

Staňte se našimi členy

Další možnosti podpory
naší činnosti najdete ZDE

ZA VAŠI PODPORU DĚKUJEME!

Failed to connect to MySQL: ()